OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o., zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do modernizacji infrastruktury sieci komputerowej Instytutu do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP pod nr 590208-N-2017 w dniu 2017-09-19. W załączeniu SIWZ.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Pytanie:

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 2 w zadaniu nr 1 i 2 zawarł poniższy zapis:

„Oczekuje się dostawy urządzenia zgodnego z poniższą specyfikacją lub równoważnego”

Zamawiający podał, że wymaga dostawy serwera DELL R730 i macierzy DELL MD3800f.

Jakie parametry dla serwera i macierzy mają być równoważne do podanych, aby spełniały wymagania?

Pytanie wynika, z tego, że Zamawiający w niektórych miejscach wskazuje konkretne nazwy produktów firmy DELL takie jak PERC H730P, iDRAC8 Enterprise + OpenManage Essentials, Moduł DELL FC16 i w przypadku innych producentów serwerów nie jest możliwe spełnienie dokładnie wszystkich parametrów jakie firma DELL zawarła w produktach PERC H730P, iDRAC8 Enterprise + OpenManage Essentials, Moduł DELL FC16.

 

Odpowiedź:

Dla przykładowego serwera DELL w zamówieniu, kontroler RAID PERC H730P jest po prostu z nim kompatybilny na poziomie sprzętowym (obsługuje tę generację serwera).
Każdy współczesny serwer klasy enterprise posiada sprzętowy (i kompatybilny z nim) kontroler RAID (w przypadku firmy DELL są to kontrolery PERC), który potrafi obsłużyć dyski przynajmniej we własnej obudowie.
Dodatkowe moduły typu HBA montowane w serwerach rozszerzają funkcjonalność takich kontrolerów o dostęp do zewnętrznych przestrzeni dyskowych, np. do macierzy dyskowych (pkt. 2.2. w SIWZ).
Zewnętrzne źródła danych mogą być widoczne/dostępne z poziomu serwera (jego kontrolera RAID) poprzez różne media transmisyjne – światłowód, kabel miedziany, etc.
Przykładowe karty HBA (FC i SAS) w SIWZ umożliwiają dostęp do zewnętrznych macierzy w dowolny w/w sposób.
Szybkości obsługiwanych transferów danych to jedyne parametry w przypadku innych producentów, które powinny być nie gorsze niż analogiczne w przykładowej konfiguracji.
iDRAC8 Enterprise + OpenManage Essentials to pakiet, który umożliwia kompatybilne zarządzanie przykładową konfiguracją.
Każde oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać bezproblemową obsługę analogicznej konfiguracji w zakresie zarządzania przestrzenią dyskową oraz cyklem życia takiej infrastruktury (monitoring stanu dysków i ich grupy RAID, konfigurację mechanizmów typu hot-spare, zdalną konsolę administratora, etc.).
Rozwiązania firmy DELL są przykładowe i zgodne z obecną infrastrukturą, także zostały tu przedstawione wyłącznie jako odniesienie.
Większość producentów posiada analogiczne rozwiązania, służące osiągnięciu takich samych efektów jak wymienione powyżej.