Category Archives: Aktualności

Ogłoszenie

Pełnomocnik Wspólnika
zaprasza do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy Spółki,
obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o. o.
z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wystawowej 1.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego dotyczącego Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o badanym sprawozdaniu.
2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 25 sierpnia 2017 r. do godziny 14:00 w siedzibie Spółki (data złożenia jest datą wpływu) z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki IASE Sp. z o. o za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r”.
3. Oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
a) gotowość do spotkań informacyjnych z Pełnomocnikiem Wspólnika przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego;
b) przekazywanie do wiadomości Pełnomocnika Wspólnika sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki;
c) ostateczny termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2018 r.
4. Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać:
a) informacje o oferencie, w tym:
– forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru;
– aktualny odpis z rejestru (biegłych rewidentów), do którego wpisany jest oferent;
– poświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
– informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
– oświadczenie o doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych jednostek badawczo-rozwojowych;
– polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej biegłych rewidentów;
b) oświadczenie o niezależności od badanej jednostki,
c) cenę netto i brutto za badanie i sporządzenie dokumentów, przeprowadzenie prac określonych w pkt. 1 i 3,
d) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
e) harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz z udziałem w inwentaryzacji,
f) projekt umowy.

5. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 r. w siedzibie Spółki.
6. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
7. Oczekiwany termin zawarcia umowy z biegłym rewidentem nastąpi do dnia 30 września 2017 r.
8. Dopuszcza się możliwość wspólnego składania ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
9. Ten sam podmiot nie może badać Spółki więcej niż przez 5 kolejnych lat.
10. O wynikach przeprowadzonego postępowania wszyscy oferenci zostaną powiadomi pisemnie w terminie 5 dni od dnia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
11. Pełnomocnik zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składnia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpieniu od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
12. Dodatkowe informacje/wyjaśnienia oferenci mogą uzyskać w siedzibie Spółki pod adresem Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. przy ul. Wystawowej 1, we Wrocławiu (51-618), tel. 0713484221, fax: 0713482183, e-mail: sekretariat@iase.wroc.pl

PRACA W IASE

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowiska: informatyk, automatyk, technolog.

Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, znajomość branży energetycznej, samodzielność i inicjatywa w realizacji powierzonych zadań, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę, możliwość podnoszenia kwalifikacji i dalszego rozwoju zawodowego i naukowego.

Oferty (CV oraz list motywacyjny) proszę przesłać na adres:51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1

lub elektronicznie na adres: kadry@iase.wroc.pl

Poszukiwani są:

Specjalista ds. mikrokontrolerów

Charakterystyka stanowiska, codzienne obowiązki:

 • Rozwój oprogramowania wbudowanego dla sterownika klasy PLC opartego na systemie FreeRTOS.
 • Platforma sprzętowa oparta na mikrokontrolerze Cortex M4.
 • Środowisko pracy Atmel Studio 7.
 • Praca z systemem kontroli wersji GIT.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • 3 lata doświadczenia w programowaniu mikrokontrolerów z rdzeniem ARM Cortex.
 • Praktyczna znajomość GIT’a.
 • Dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na czytanie i tworzenie dokumentacji.

Dodatkowe umiejętności:

 • Znajomość programowania w Linux’ie dla systemów wbudowanych w tym RT_PREEMPT.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Praktyczna znajomość metodyki SCRUM’a.

Co oferujemy:

 • Pracę w niewielkim dynamicznie rozwijającym się zespole.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Stabilną i ciekawą pracę.
 • Dedykowane szkolenia i możliwość rozwoju.
 • Świadczenia w ramach pakietu socjalnego.

Specjalista ds. Linux’a

Charakterystyka stanowiska, codzienne obowiązki:

 • Realizacja sterownika klasy PLC opartego na systemie wbudowanym systemie Linux.
 • Praca z platformą sprzętową opartą o procesor aplikacyjny ARM.
 • Praca z systemem kontroli wersji GIT.

Nasze oczekiwania:

 • 3 lata doświadczenia w komercyjnym programowaniu pod systemem wbudowanym Linux.
 • Znajomość architektury procesorów aplikacyjnych ARM.
 • Praktyczna znajomość GIT’a.
 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na czytanie i tworzenie dokumentacji.

Dodatkowe umiejętności:

 • Znajomość nakładki systemu czasu rzeczywistego RT_PREEMPT.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Praktyczna znajomość metodyki SCRUM’a

Co oferujemy:

 • Pracę w niewielkim dynamicznie rozwijającym się zespole.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Stabilną i ciekawą pracę.
 • Dedykowane szkolenia i możliwość rozwoju.
 • Świadczenia w ramach pakietu socjalnego.

Prosimy o zawarcie następującej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)”.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.