Category Archives: Aktualności

Nagrody w 2018 roku

Na 10. Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT w Iasi (Rumunia), 05.2018 Instytut został wyróżniony: Złotym medalem targów, pucharem Politechniki w Bukareszcie, złotym medalem Prezesa WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations)  za MPS-000 – Uniwersalny przetwornik do pomiaru wydłużeń dla maszyn wirujących.

 

INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Sp. z o. o. UZYSKAŁ KATEGORIĘ NAUKOWĄ B

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154).

Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawianych przez jednostki naukowe.

Komunikat o przyznanych kategoriach naukowych opublikowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 16 października 2017r.

Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez KEJN.

Szczegółowej ocenie zostało poddanych prawie 1000 jednostek naukowych działających w 8 obszarach. W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej, pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Szczegółowe wyniki oceny parametrycznej są dostępne na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagrody w 2017 roku

Złoty medal i dyplom irańskiego Stowarzyszenia ANIA na Międzynarodowych Targach Wynalazczości INOVA CROATIA, za wynalazek „Sposób wykrywania i sygnalizowania zakłóceń w pracy młyna węglowego średniobieżnego”, Osijek (Chorwacja), 11.2017

 

 

 

Medal Prezesa SEP na XXX Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich za wynalazek „Sposób wykrywania i sygnalizowania zakłóceń w pracy młyna węglowego średniobieżnego”, Bielsko Biała, IX.2017

Brązowy medal i dyplom wynalazców francuskich za MPS-000 – Uniwersalny przetwornik do pomiaru wydłużeń dla maszyn wirujących na 116. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2017, Paryż, V. 2017,

 

Złoty medal i statuetkę specjalną za MPS-000 – Uniwersalny przetwornik do pomiaru wydłużeń dla maszyn wirujących na Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT, Iasi (Rumunia), V.2017

INFORMACJA

Zarząd Spółki informuje, że w związku ze zmianą Aktu Założycielskiego Spółki, a tym samym organu odpowiedzialnego za wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego, dotychczasowe postępowanie wszczęte przez Pełnomocnika Wspólnika w dniu 04.08.2017 r. jest bezprzedmiotowe.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o., zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do modernizacji infrastruktury sieci komputerowej Instytutu do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP pod nr 590208-N-2017 w dniu 2017-09-19. W załączeniu SIWZ.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Pytanie:

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 2 w zadaniu nr 1 i 2 zawarł poniższy zapis:

„Oczekuje się dostawy urządzenia zgodnego z poniższą specyfikacją lub równoważnego”

Zamawiający podał, że wymaga dostawy serwera DELL R730 i macierzy DELL MD3800f.

Jakie parametry dla serwera i macierzy mają być równoważne do podanych, aby spełniały wymagania?

Pytanie wynika, z tego, że Zamawiający w niektórych miejscach wskazuje konkretne nazwy produktów firmy DELL takie jak PERC H730P, iDRAC8 Enterprise + OpenManage Essentials, Moduł DELL FC16 i w przypadku innych producentów serwerów nie jest możliwe spełnienie dokładnie wszystkich parametrów jakie firma DELL zawarła w produktach PERC H730P, iDRAC8 Enterprise + OpenManage Essentials, Moduł DELL FC16.

 

Odpowiedź:

Dla przykładowego serwera DELL w zamówieniu, kontroler RAID PERC H730P jest po prostu z nim kompatybilny na poziomie sprzętowym (obsługuje tę generację serwera).
Każdy współczesny serwer klasy enterprise posiada sprzętowy (i kompatybilny z nim) kontroler RAID (w przypadku firmy DELL są to kontrolery PERC), który potrafi obsłużyć dyski przynajmniej we własnej obudowie.
Dodatkowe moduły typu HBA montowane w serwerach rozszerzają funkcjonalność takich kontrolerów o dostęp do zewnętrznych przestrzeni dyskowych, np. do macierzy dyskowych (pkt. 2.2. w SIWZ).
Zewnętrzne źródła danych mogą być widoczne/dostępne z poziomu serwera (jego kontrolera RAID) poprzez różne media transmisyjne – światłowód, kabel miedziany, etc.
Przykładowe karty HBA (FC i SAS) w SIWZ umożliwiają dostęp do zewnętrznych macierzy w dowolny w/w sposób.
Szybkości obsługiwanych transferów danych to jedyne parametry w przypadku innych producentów, które powinny być nie gorsze niż analogiczne w przykładowej konfiguracji.
iDRAC8 Enterprise + OpenManage Essentials to pakiet, który umożliwia kompatybilne zarządzanie przykładową konfiguracją.
Każde oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać bezproblemową obsługę analogicznej konfiguracji w zakresie zarządzania przestrzenią dyskową oraz cyklem życia takiej infrastruktury (monitoring stanu dysków i ich grupy RAID, konfigurację mechanizmów typu hot-spare, zdalną konsolę administratora, etc.).
Rozwiązania firmy DELL są przykładowe i zgodne z obecną infrastrukturą, także zostały tu przedstawione wyłącznie jako odniesienie.
Większość producentów posiada analogiczne rozwiązania, służące osiągnięciu takich samych efektów jak wymienione powyżej.