INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Sp. z o. o. UZYSKAŁ KATEGORIĘ NAUKOWĄ B

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154).

Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawianych przez jednostki naukowe.

Komunikat o przyznanych kategoriach naukowych opublikowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 16 października 2017r.

Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez KEJN.

Szczegółowej ocenie zostało poddanych prawie 1000 jednostek naukowych działających w 8 obszarach. W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej, pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Szczegółowe wyniki oceny parametrycznej są dostępne na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego